Skip to main content

Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor (LDO) sa vyučuje cez poznávanie a osvojovanie rôznych hereckých techník pod vedením hercov a pedagógov, ktorí aktívne účinkujú v profesionálnych divadlách, vedú herecké workshopy a úspešne pripravujú žiakov na talentové skúšky v ďalšom štúdiu na umeleckých stredných alebo vysokých školách či prax v divadelnom odbore. Počas štúdia žiaci získavajú základy hereckých techník, techniky hlasu a reči, javiskového pohybu a rytmiky a hlavne práce s dramatickým textom v integrácii s hereckým partnerom a javiskovým priestorom – divadlom.

Naši žiaci pravidelne vystupujú na verejných a výchovných koncertoch ZUŠ Bernolákovo, konaných v Kultúrnom dome, ako aj na kultúrno-spoločenských podujatiach obce Bernolákovo, kde vystupujú s umeleckými prednesmi, krátkymi javiskovými formami alebo ako moderátori.

Žiaci vo vyšších ročníkoch ukončujú školský rok záverečnou inscenáciou – naštudovaním dramatického diela, muzikálu alebo vlastnej autorskej inscenácie, ktorá ma premiéru v divadelných priestoroch Kultúrneho domu Bernolákovo. Inscenácia je pre žiakov preverením a prezentáciou nadobudnutých zručností, ktorá im zároveň umožní spoznať divadelnú prax na profesionálnej úrovni. LDO takisto pravidelne rozvíja medziodborovú spoluprácu a do svojich inscenácií pozýva účinkovať aj žiakov hudobného a tanečného odboru.

Naštudované inscenácie sa pravidelne hrajú v Kultúrnom dome Bernolákovo pre verejnosť i pre žiakov základných škôl a žiaci sa s nimi takisto zúčastňujú rôznych súťaží (krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou Táliou a pod.) a mnohých ďalších divadelných akcií (celoeurópske podujatie Noc divadiel a pod.).

Žiakom pravidelne sprostredkúvame možnosť zúčastňovať sa castingov do činoherných a muzikálových inscenácií, filmov, seriálov, televíznych programov, dabingu či reklám, ktoré už mnohí z nich úspešne absolvovali a získali príležitosť účinkovať v rôznych profesionálnych umeleckých projektoch.

Žiakov pripravujeme na mnohé recitačné súťaže (Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a pod.), ako aj na literárne či iné autorské súťaže (Dramaticky mladí a pod.), kde rovnako dosahujú vynikajúce výsledky.

Štúdium literárno-dramatického odboru rozvíja samostatné kreatívne myslenie, vyjadrovanie, slovnú zásobu, predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť a empatiu, ako aj rytmické a pohybové cítenie. Vedie žiakov k formulácii a vyjadrovaniu svojich názorov, práci so slovom i telom, a v neposlednom rade pomáha zbaviť sa trémy z vystupovania pred publikom.

So žiakmi pravidelne navštevujeme divadelné predstavenia rôznych žánrov, aby sme podporili ich vzťah k dramatickému umeniu a naučili mu čo najviac porozumieť.