Skip to main content

Hudobný odbor

Hudobný odbor Základnej umeleckej školy Bernolákovo sa postupne rozvíja od jej založenia v roku 2006. Vo svojej činnosti sa naši pedagógovia zameriavajú na podchytenie detí nielen so záujmom o domáce muzicírovanie, ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami (žiakov, ktorí prejavia záujem o pokračovanie v štúdiu hudby v rámci ďalšieho odborného vzdelávania na strednej škole).

Štúdium hudobného odboru na ZUŠ zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Okrem toho je prínosom aj pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.

02 Hudobny odbor ZUS B 07 Hudobny odbor ZUS B 12 Hudobny odbor ZUS B

Záujemcovia si môžu vybrať štúdium nasledovných predmetov:

 • akordeón
 • bicie
 • husle
 • violončelo
 • gitara
 • flauta (zobcová sopránová, zobcová altová, priečna flauta)
 • klavír, keyboard
 • trúbka, lesný roh
 • spev (sólový, komorný, zborový)
  Popri zvolenom hudobnom nástroji je žiak počas štúdia prvého stupňa povinný navštevovať taktiež predmet hudobná náuka. Týždenná hodinová dotácia tohto predmetu je závislá od príslušného ročníka štúdia. Na hodinách hudobnej náuky získavajú žiaci hudobno-teoretické vedomosti, ktoré uplatňujú na hodinách hudobného nástroja, počúvajú diela hudobných skladateľov a získavajú orientáciu v dejinách hudby.

V rámci zatraktívnenia štúdia hudobného nástroja je na našej ZUŠ možnosť hry nielen klasickej hudby, ale aj populárnej, tanečnej, v úprave pre daný hudobný nástroj. Speváci majú vo vyššom ročníku možnosť voľby medzi smerom ľudový spev a muzikálový spev. Muzikálový spev môže byť uplatňovaný i v muzikálových inscenáciách, usporadúvaných v rámci štúdia literárno-dramatického odboru (LDO). Všetci žiaci môžu navštevovať aj detský spevácky zbor a spevácke zoskupenie orientované na tanečnú a populárnu hudbu.

01 Hudobny odbor ZUS B 11 Hudobny odbor ZUS B 09 Hudobny odbor ZUS B

Pedagógovia hudobného odboru navzájom často spolupracujú a vytvárajú so žiakmi rôzne komorné zoskupenia, ktoré sú veľmi obľúbené ako medzi účinkujúcimi žiakmi, tak aj u publika. Zároveň pedagógovia so žiakmi hudobného odboru často spolupracujú aj s pedagógmi a žiakmi ďalších odborov ZUŠ na rôznych atraktívnych medziodborových podujatiach a projektoch. Takisto pre žiakov organizujeme rôzne hudobné workshopy pod vedením profesionálnych hudobníkov, ako aj návštevy koncertov rôznych žánrov.

Žiaci našej ZUŠ majú počas školského roka bohaté možnosti vystupovania a prezentácie získaných znalostí na rôznych podujatiach obce Bernolákovo, ako aj v iných mestách na Slovensku či v zahraničí, ako napríklad:

 • na interných, verejných a výchovných koncertoch organizovaných ZUŠ Bernolákovo, konaných v Kultúrnom dome Bernolákovo,
 • v rámci rôznych podujatí organizovaných obcou Bernolákovo, na ktorých žiaci našej ZUŠ prispievajú k rozvoju kultúrneho života obce a oživujú rôzne spoločenské podujatia svojimi hudobnými číslami: program pri príležitosti Dňa úcty k starším, MDŽ, Brnolákovského majálesu, Dňa matiek, Dňa obce a pod.) alebo na podujatiach organizovanými spoločenskými organizáciami, ako napríklad Klub dôchodcov, Obecná organizácia SZPB, katolícka cirkev, občianskymi združeniami a pod.,
 • na rôznych domácich i zahraničných klavírnych, gitarových, dychových, sláčikových, speváckych a iných hudobných súťažiach a podujatiach.