Skip to main content
Informácie

Čo sledujeme pri zápise

U každého dieťaťa sledujeme mieru talentu a schopností pre vybraný odbor.

HUDOBNÝ ODBOR

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu ( niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

Do hudobného odboru prijímame žiakov nasledovne:

 • Žiaci, ktorí budú od septembra v ZŠ navštevovať 1. ročník ZŠ – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
 • Žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať 2. ročník ZŠ prípadne vyššie ročníky – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ

VÝTVARNÝ ODBOR

Kritériá na prijatie do výtvarného odboru:
1. Domáce práce - aspoň 5 prác.
2. Prijímacie konanie:

 • Veková kategória od 6 – 8 rokov
  kresba a maľba vodovými farbami
  okruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy
 • Veková kategória od 9 - 13 rokov
  kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami
  okruh tém: kresba podľa modelu - hlava človeka, jednoduché predmety - zátišie
 • Veková kategória od 14 – 16 rokov
  kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami
  okruh tém: kresba podľa modelu - busta, model častí tela, zložitejšie zátišie
   
  Príprava na talentové skúšky:
  Na výtvarný odbor každoročne prichádzajú aj žiaci vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripravovať na talentové skúšky. Aby mohla prebehnúť relatívne seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú školu. Samozrejme, najlepšie je myslieť na túto možnosť čím skôr, pretože žiaci, ktorí sú vo svojom záujme vedení systematicky a dlhodobo, majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu. Pre týchto žiakov platí prijímacie konanie ako pre kategóriu od 14 do 16 rokov.

 Do vyšších ročníkov môžeme prijímať aj starších žiakov, ale z kapacitných dôvodov iba na uvoľnené miesta.

TANEČNÝ ODBOR

 • Sledujeme dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov k 1. januáru v roku talentovej skúšky.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

 • Sledujeme fantáziu, výslovnosť prostredníctvom jednoduchej básničky alebo detskej hry.
 • Dieťa zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním).
 • Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Pozorujeme komunikačnú schopnosť dieťaťa.

Každé dieťa, ktoré prešlo prijímacím konaním, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý komisia vyhodnotí. V zákonnej lehote je následne zaslané rodičovi alebo zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

NÁSTUP DO ZUŠ

Školský rok na ZUŠ začína v rovnaký deň ako na základných školách. Je preto potrebné prihlásiť sa hneď po zahájení školského roku u pedagógov ZUŠ v budove ZŠ na Školskej 1 /hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor/, v budove Domu služieb na Viničnej ulici,/výtvarný odbor/, v budove Spojenej školy agrotechnickej na Svätoplukovej 38 /hra na gitare/ - podľa informácií ktoré Vám budú poskytnuté na talentových skúškach.