Informácie

Čo sledujeme pri zápise

U každého dieťaťa sledujeme mieru talentu a schopností pre vybraný odbor.

HUDOBNÝ ODBOR

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu ( niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

Do hudobného odboru prijímame žiakov nasledovne:

 • Žiaci, ktorí budú od septembra v ZŠ navštevovať 1. ročník ZŠ – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
 • Žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať 2. ročník ZŠ prípadne vyššie ročníky – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ

VÝTVARNÝ ODBOR

 • Na prvý stupeň štúdia prijímame žiakov zvyčajne až po ukončení prvého ročníka ZŠ. Ak dieťa prejaví na prijímacích skúškach dostatočné množstvo samostatnosti a pracovnej výdrže, čo je samozrejme podporené aj talentom, môže byť prijaté aj skôr.
 • Na prijímacích skúškach deti spravidla kreslia /maľujú/ tému podľa vlastného výberu. Je vhodné priniesť k nahliadnutiu hotové výkresy z domu (pre komplexnejšie ohodnotenie dieťaťa). V prijímacom protokole sa hodnotí kresba, kompozícia a farebné ladenie.
 • Na výtvarný odbor prijímame aj žiakov vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripraviť na talentové skúšky. Aby mohla prebehnúť seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú školu. Pre žiakov je najlepšie využiť túto možnosť čím skôr, pretože ak sú vedení systematicky a dlhodobo, majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu.
 • Do vyšších ročníkov môžeme prijímať aj starších žiakov, ale z kapacitných dôvodov iba na uvoľnené miesta.

TANEČNÝ ODBOR

 • Sledujeme dispozície dieťaťa, t.j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov k 1. januáru v roku talentovej skúšky.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

 • Sledujeme fantáziu, výslovnosť prostredníctvom jednoduchej básničky alebo detskej hry.
 • Dieťa zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním).
 • Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Pozorujeme komunikačnú schopnosť dieťaťa.

Každé dieťa, ktoré prešlo prijímacím konaním, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý komisia vyhodnotí. V zákonnej lehote je následne zaslané rodičovi alebo zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

© 2022 ZUŠ Bernolákovo