• Hudobný odbor

  Hudobný odbor Základnej umeleckej školy v Bernolákove sa postupne rozvíja od jej založenia v roku 2006. Vo svojej činnosti sa naši pedagógovia zameriavajú na výchovu a vzdelávanie detí so záujmom o hudbu v rámci ich voľného času, ako aj takých žiakov, ktorí prejavia záujem o pokračovanie v štúdiu hudby v rámci ďalšieho odborného vzdelania na strednej škole. Pedagógovia sa počas výučby sústreďujú na rozvoj a neskôr zdokonaľovanie  prirodzeného zmyslu dieťaťa pre rytmus, melódiu, harmóniu a intonáciu. Zároveň sa pri štúdiu nástroja resp. spevu zdokonaľuje pamäť.

  Štúdium začína prípravným ročníkom. Prvý stupeň v rámci HO trvá 8 rokov. Prvá časť prvého stupňa primárneho vzdelania má 4 ročníky, druhá časť prvého stupňa má taktiež 4 ročníky. V 7.alebo 8. ročníku žiak ukončí prvý stupeň absolventskými skúškami a absolventským koncertom. Po úspešnom absolvovaní prvého stupňa je možnosť pokračovania v štúdiu na druhom stupni, tento trvá 4 roky a končí rovnako ako prvý stupeň absolventskými skúškami a vystúpením na absolventskom koncerte. Po absolvovaní druhého stupňa ZUŠ je možné pokračovať v štúdiu v rámci ŠPD, t.j. štúdia pre dospelých do 25 rokov veku.

  Záujemcovia si môžu vybrať z nasledovných predmetov:

  1. akordeón
  2. bicie
  3. flauta (zobcová sopránová, zobcová altová, priečna), klarinet
  4. gitara
  5. husle
  6. klavír
  7. saxofón, trúbka, lesný roh
  8. spev (sólový, komorný, zborový)
  9. violončelo

  Žiaci majú  možnosť navštevovať jeden hlavný individuálny predmet (v hudobnom odbore) a jeden kolektívny odbor (tanečný, výtvarný alebo literárno-dramatický).

  Týždenná hodinová dotácia hlavného predmetu je dlhá hodina, t.j. 45 minút a krátka hodina,  t.j. 25 minút. Vo výnimočných prípadoch, ak žiakovi časové dôvody neumožňujú navštevovať predmet dve hodiny v týždni, je možné zlúčiť dlhú a krátku hodinu do jednej a vytvoriť tak jednu 70 minútovú.

  Popri zvolenom hudobnom nástroji, resp. speve je žiak počas štúdia prvého stupňa povinný navštevovať taktiež predmet hudobná náuka. Týždenná hodinová dotácia tohto predmetu je závislá od príslušného ročníka štúdia. Na hodinách hudobnej náuky získavajú žiaci hudobno-teoretické vedomosti, ktoré uplatňujú na hodinách hudobného nástroja; počúvajú diela hudobných skladateľov, získavajú orientáciu v dejinách hudby.

  Žiaci našej ZUŠ majú počas školského roka možnosť vystúpiť a predviesť, čo sa naučili, na rôznych podujatiach, napríklad:

  1. na interných, verejných a výchovných koncertoch, organizovaných ZUŠ Bernolákovo, konaných v Kultúrnom dome Bernolákovo alebo v spoločenskej sále Spojenej školy
  2. v rámci rôznych podujatí, organizovaných obcou Bernolákovo (Adventný hudobný bazár, Koncert pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek,
   Dni obce ...) alebo spoločenskými organizáciami, ako napríklad Klub dôchodcov, Obecná organizácia SZPB, katolícka cirkev a pod., občianskymi zduženiami – napr. vystúpenie žiakov na plese základnej školy v Bernolákove – prispievajú naši žiaci k rozvoju kultúrneho života našej obce a oživujú rôzne spoločenské podujatia svojimi hudobnými číslami
  3. na hudobných súťažiach
   V rámci zatraktívnenia štúdia hudobného nástroja je na našej ZUŠ možnosť hry nielen klasickej hudby, ale aj populárnej, tanečnej, v úprave pre daný hudobný nástroj. Speváci majú vo vyššom ročníku možnosť voľby medzi smerom ľudový spev a muzikálový spev. Muzikálový spev môže byť uplatňovaný i v muzikálových predstaveniach, každoročne usporadúvaných v rámci LDO. Všetci žiaci môžu navštevovať aj detský  spevácky zbor a spevácke zoskupenie orientované na tanečnú a populárnu hudbu.

  Pedagógovia hudobného odboru často spolupracujú a vytvárajú tak so žiakmi rôzne komorné zoskupenia, ktoré sú veľmi obľúbené ako medzi účinkujúcimi žiakmi, tak aj u publika.

  Naša ZUŠ nemá ešte síce dlhoročnú históriu, ale už aj počas krátkej doby jej činnosti významne prispela k rozvoju kultúrneho života nielen v Bernolákove.  Umiestenia v klavírnych a speváckych súťažiach ako aj nespočetné vystúpenia na koncertoch a rôznych podujatiach sú toho živým dôkazom.

 • Výtvarný odbor

  má vyučovanie jedenkrát týždenne po 3 vyučovacie hodiny, najmenšie deti v prípravnom štúdiu jedenkrát týždenne po 2 vyučovacie hodiny.
  Naši žiaci experimentálnym spôsobom spoznávajú výrazové možnosti základných výtvarných techník a disciplín:

  1. v kresbe (ceruzka, rudka, uhlík, tuš ...)
  2. v maľbe (pastel, voskové farby, tempera, olej, akryl, akvarel)
  3. priestorové výtvarné disciplíny (modelovanie, odlievanie, priestorová tvorba z neštandardných materiálov)
  4. grafické techniky, textilné techniky

  Využívame projektové vyučovanie, pri ktorom zastrešujúca téma je inšpiračným a metodickým vodítkom: CIRKUS, ŠACHY, ZÁHRADA.
  Tému BERNOLÁKOVSKÝ  KAŠTIEĽ  sme využili na prezentačnú výstavu k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
   
  Venujeme sa aj príprave žiakov na talentové skúšky na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách s výtvarným zameraním.
  S radosťou môžeme konštatovať, že za krátku dobu našej existencie na takéto školy boli prijatí viacerí žiaci na stredné a vysoké školy.

 • Tanečný odbor

  sa postupne znovu rozrastá. Žiaci prípravného ročníka navštevujú TO raz v týždni. Žiaci vyšších ročníkov už 2x do týždňa.

  Základom výučby je odovzdať žiakom čo najširší záber z princípov klasického, ľudového, moderného, scénického tanca.
  V prípravnom ročníku je to hudobno - pohybová náuka, na ktorej sa deti v predškolskom veku učia vnímať hudbu a rytmus, získavajú správne držanie tela a oboznamujú sa so základnými tanečnými prvkami. Vo vyšších ročníkoch je to tanečná príprava a tanečná prax. Neskôr pribúda klasický tanec ako hlavný predmet, ľudový tanec a moderný - novodobý tanec.

  Žiaci každý rok nacvičia niekoľko tancov, s ktorými sa prezentujú na rôznych podujatiach školy i na viacerých mimoškolských kutúrno-spoločenských akciách.

 • Literárno-Dramatický odbor

  V našej ZUŠ vyučujeme priamu hereckú techniku pod vedením hercov a pedagógov, ktorí aktívne účinkujú v profesionálnych divadlách, učia na hereckých workshopoch a úspešne pripravujú žiakov na talentové skúšky, či prax v tomto odbore. Žiaci získavajú základy hereckej techniky, reči a hlasu, javiskového pohybu a rytmiky a hlavne prácu s dramatickým textom v integrácií s partnerom a javiskovým priestorom – divadlom. Žiaci ukončujú ročník záverečnou inscenáciou (predstavením - muzikálom), ktorá ma premiéru v divadelných priestoroch, za profesionálnych podmienok. Zároveň je predvedením nadobudnutých zručností  a neoceniteľnými skúsenosťami s fungovaním divadla na profesionálnej úrovni.

  Základné predmety:  dramatická príprava alebo dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore. Dramatická výchova rozvíja predstavivosť a fantáziu, citlivosť a vnímavosť voči ľuďom aj umeniu, rozširuje slovnú zásobu. Úlohou dramatickej výchovy je rozvoj obrazotvornosti a fantázie detí, citovej  výchovy, viesť ich k správnemu vyjadrovaniu svojich názorov, k upevňovaniu rytmického cítenia, rozvíjať slovnú zásobu, spoznávať umeleckú tvorbu.

  Ponuka školy


  Fotogaléria


  Záznamy predstavení:

© 2022 ZUŠ Bernolákovo