Školský rok 2020-2021


Vyučovanie na ZUŠ od 10.5.

dovoľujem si Vám oznámiť, že od 10. mája sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky odbory - vrátane spevu, dychových nástrojov a výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.

Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu hodín, ktorý bol dohodnutý pri nástupe do školy v septembri.

  • Pri vstupe do triedy žiak odovzdá triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti vyplnené a podpísané rodičom.
  • V priestoroch školy žiadame nosiť rúško a pri vstupe  do budovy si dezinfikovať ruky.
  • V prípade zistenej pozitivity alebo karantény ihneď kontaktovať triedneho učiteľa.
  • Na základe I. stupňa varovania podľa Covid automatu test nie je potrebný.

Verím, že spoločnou zodpovednosťou zabezpečíme plynulý priebeh vyučovania.

Mgr. Jarmila Bošková, riaditeľka školy

Tlačivá na stiahnutie:

© 2021 ZUŠ Bernolákovo