Milí rodičia,
Dovoľte nám informovať vás v súvislosti so začiatkom školského roka 2020/21 so špecifikami, ktoré vznikajú kvôli prevencii nákazy COVID-19.

Zdvorilo žiadame všetkých rodičov, aby predbežne do 30.9.2020 vstupovali do priestorov ZUŠ Bernolákovo výlučne s rúškom a rovnako zabezpečili rúška aj pre všetky svoje deti. Dieťa ani dospelý bez rúška nebude vpustený do tried. V prvých 2 týždňoch prosíme, aby žiaci prichádzali na vyučovanie s rúškami ( týka sa to všetkých žiakov bez rozdielu veku ). Počas vyučovania sa žiaci budú riadiť pokynmi vyučujúceho. Pristupujeme k tomuto opatreniu z dôvodu, že v našej škole sa stretávajú deti z viacerých obcí a prichádzajú do úplne iných kolektívov ako v základných a stredných školách.

Dezinfekcia je k dispozícii pri vstupe do budovy ako aj v každej triede, kde bude prebiehať vyučovanie. V súčasnej situácii je špeciálne potrebné, aby si deti nosili vlastné prezúvky a nevstupovali do tried bez nich. Vývoj situácie budeme neustále sledovať a v prípade zmien vás budeme včas informovať o nových pravidlách.

V súvislosti s usmernením MŠ SR a opatreniami školy kvôli prevencii nákazy COVID-19, zákonný zástupca žiaka / žiak predkladá pri prvom vstupe do ZUŠ tlačivo Zdravotný dotazník a vyhlásenie. Preto prosím vytlačte si tlačivo, podpíšte a pošlite po dieťati alebo prineste osobne triednym učiteľom. Tlačivo je potrebné odovzdať najneskôr pri prvej vyučovacej hodine dieťaťa.

TLAČIVO NA STIAHNUTIE

  • Hlavná stránka

Školský rok 2019-2020

 

Vitajte v novom školskom roku

Vitajte v novom školskom roku

O nás

Vitajte, čítajte ďalej a dozviete sa viac o zahájení šk.roka.

« »