Skip to main content
Informácie

Čo sledujeme pri talentových prijímacích skúškach

U každého dieťaťa sledujeme preukázanie predpokladov na štúdium a záujem o štúdium v odbore.

HUDOBNÝ ODBOR

 • Dieťa zaspieva ľubovoľnú pieseň, kde sledujeme presnosť intonácie, zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním) a zopakuje – zaspieva krátku melódiu (niekoľko tónov) zahraných na klavíri. Nevyžaduje sa znalosť nôt ani iné odborné vedomosti.

Do hudobného odboru prijímame žiakov nasledovne:

 • Žiaci, ktorí budú od septembra v ZŠ navštevovať 1. ročník ZŠ – sú prijímaní do prípravného ročníka /PHV/
 • Žiaci, ktorí budú od septembra navštevovať 2. ročník ZŠ prípadne vyššie ročníky – sú prijímaní do 1. ročníka ZUŠ

VÝTVARNÝ ODBOR

Kritériá na prijatie do výtvarného odboru:

1. Domáce práce – aspoň 5 prác.
2. Prijímacie konanie:

 • Veková kategória od 6 – 8 rokov:kresba a maľba vodovými farbamiokruh tém: zvieratká, rastliny, ľudia, rozprávkové postavy
 • Veková kategória od 9 - 13 rokov:
– kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami
okruh tém: kresba podľa modelu - hlava človeka, jednoduché predmety - zátišie
 • Veková kategória od 14 – 16 rokov:kresba ceruzkou, tušom, vodovými farbami
okruh tém: kresba podľa modelu - busta, model častí tela, zložitejšie zátišie


Príprava na talentové skúšky na SŠ a VŠ:
Na výtvarný odbor každoročne prichádzajú aj žiaci vyšších ročníkov ZŠ a gymnázií, ktorí sa chcú pripravovať na talentové skúšky. Aby mohla prebehnúť relatívne seriózna príprava, je vhodné začať aspoň rok pred skúškami na strednú či vysokú školu. Samozrejme, najlepšie je myslieť na túto možnosť čím skôr, pretože žiaci, ktorí sú vo svojom záujme vedení systematicky a dlhodobo, majú lepšie šance dostať sa na vybranú školu. Pre týchto žiakov platí prijímacie konanie ako pre kategóriu od 14 do 16 rokov.

Do vyšších ročníkov môžeme prijímať aj starších žiakov, ale z kapacitných dôvodov iba na uvoľnené miesta.

TANEČNÝ ODBOR

 • Sledujeme dispozície dieťaťa, t. j. fyzické predpoklady (rovný chrbát, ohybnosť končatín, držanie tela), zdravotný stav, zmysel pre rytmus a cítenie hudby. Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov, ktoré dovŕšili k 1. januáru v roku talentovej skúšky.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

 • Sledujeme fantáziu, výslovnosť a pohybové dispozície prostredníctvom jednoduchej básničky a pesničky.
 • Dieťa zopakuje po učiteľovi krátky rytmus (tlieskaním).
 • Dieťa predvedie vlastnú improvizáciu na ľubovoľnú hudbu.
 • Pozorujeme komunikačnú schopnosť dieťaťa.

ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

 • Sledujeme fantáziu, tvorivosť a vzťah k audiovizuálnej tvorbe prostredníctvom osobného pohovoru.
 • Dieťa prečíta krátky spravodajský text a vysvetlí jeho obsah.
 • Dieťa vlastnými slovami okomentuje krátke prezentované video.
 • Dieťa preukáže základné počítačové znalosti a zručnosti.
 • Dieťa predstaví vlastnú víziu, prečo by chcelo navštevovať odbor AMT.
 • Pozorujeme komunikačnú schopnosť dieťaťa.

Každé dieťa, ktoré prešlo prijímacím konaním, je zaevidované v prijímacom protokole, ktorý komisia vyhodnotí. V zákonnej lehote je následne zaslané rodičovi alebo zákonnému zástupcovi rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do ZUŠ.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

NÁSTUP DO ZUŠ

Školský rok na ZUŠ začína v rovnaký deň ako na základných školách. Je preto potrebné prihlásiť sa hneď po zahájení školského roku u svojich pedagógov ZUŠ v budove elokovaného pracoviska v Kultúrnom dome Bernolákovo /hudobný a literárno-dramatický odbor/, v budove elokovaného pracoviska na ZŠ na Školskej 1 /hra na plechové dychové nástroje a tanečný odbor/ alebo v budove elokovaného pracoviska v Dome služieb na Viničnej ulici č. 2 /výtvarný odbor/podľa informácií ktoré Vám budú poskytnuté na talentových skúškach.