Skip to main content
Informácie

Plánovaný piaty odbor AMT

ZUŠ Bernolákovo momentálne pracuje na otvorení piateho možného študijného odboru na základných umeleckých školách – ODBORU AUDIOVIZUÁLNEJ A MULIMEDIÁLNEJ TVORBY (AMT), ktorého vyučovanie by chcela začať od budúceho šk. roka 2024/2025 na ZUŠ Bernolákovo.

Otvorenie odboru však závisí od získania potrebných prostriedkov a počtu prihlásených žiakov. Je možné, že odbor ZUŠ otvorí až od budúceho šk. roka 2025/2026. Aj Vaša učasť na talentových prijímacích skúškach môže rozhodnúť o otvorení odboru.

Cieľom vyučovania kolektívneho odboru AMT je podpora a rozšírenie možnosti kontinuálneho teoretického i praktického vzdelávania žiakov v audiovizuálnej a multimediálnej oblasti, ktorá je čoraz intenzívnejšie súčasťou nielen umeleckého, ale i každodenného života.

Charakteristika odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

         Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi lepšie poznať a chápať pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektovane využívať médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie. Audiovizuálna a multimediálna tvorba v základnom umeleckom vzdelávaní je tak chápaná jednak ako prostriedok (nástroj) umeleckej tvorby, ktorý je možné využívať v rôznych umeleckých odboroch, jednak ako výsledok umeleckého procesu – hotový tvar umeleckého vyjadrenia. Cieľom výučby odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov, naučiť žiakov vytvoriť audiovizuálny a multimediálny produkt.

         Poslaním odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je zamerať sa na výchovu k médiám, ich hodnotám a obsahom. Umožniť žiakom aktívne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť. Aktívne zapojiť žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho vlastného kreatívneho potenciálu pomocou tvorby vlastných produktov a praktickej tvorivej mediálnej práce.

         Základné umelecké vzdelávanie v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v štátnom vzdelávacom programe predstavuje súbor základných odborných informácií – súhrn principiálnych vedomosti a zručností uvedených v profile absolventa nevyhnutných pre odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ako aj pre kvalifikované vykonávanie základných odborných činností.

Vyučovanie AMT podľa rámcových učebných osnov

Žiaci sú v odbore AMT vyučovaní v piatich predmetoch podľa Školského vzdelávacieho programu schválenom Ministerstvom školstva SR:

 1. práca s témou, tvorba scenára
 2. práca s kamerou
 3. práca so zvukom
 4. práca so strihom
 5. interpretácia a moderovanie

Štúdium v odbore AMT je možné vo veku od 10 rokov a pozostáva zo štúdia v dvoch stupňoch:

 • I. stupeň základného štúdia nižšej sekundárnej časti umeleckého vzdelávania (vo veku od 10 rokov) v trvaní 4 roky
 • II. stupeň základného štúdia (od veku 15 rokov) a štúdia pre dospelých v trvaní 4 roky 

Profil absolventa

Absolvent druhej časti I. stupňa základného štúdia

 • má vybudované základné zručnosti tak, aby vedel vytvoriť jednoduché audiovizuálne dielo, spĺňajúce základné požiadavky na kvalitu diela z oblasti dramaturgickej, obrazovej, strihovej a zvukovej,
 • je schopný vystupovať pred kamerou t.j. má vedieť prezentovať text mimo obrazu, uviesť príspevok, či voľne rozprávať pred kamerou,
 • primerane veku chápe pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektovane využíva médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, má upevnené základy pri práci s jednoduchou témou, selekciou informácií a ovláda tvorbu jednoduchého scenára a komentára,
 • ovláda základy práce s digitálnym audiovizuálnymi zariadeniami, prácu s počítačom, strihovými, zvukovými softvérmi a softvérmi pre tvorbu grafiky a animácie,
 • je schopný logicky uvažovať, ovláda terminológiu a gramotnosť podľa učebných osnov, je schopný, primerane veku, analyzovať a interpretovať informácie sprostredkované médiami a prehodnotiť ich účinok na seba, na diváka, poslucháča,
 • ovláda technológiu umeleckej tvorby (alebo interpretácie) na vekovo primeranej úrovni v súlade s učebnými osnovami a individuálnymi dispozíciami,
 • je schopný tvoriť jednoduché diela pre tlačové, internetové, rozhlasové a televízne médiá upevnenú prácu so zložitejšou témou, selekciou informácií a ovláda tvorbu náročnejšieho scenára a komentára,
 • ovláda prácu s digitálnym audiovizuálnymi zariadeniami, prácu s počítačom, strihovými, zvukovými softvérmi a softvérmi pre tvorbu grafiky a animácie,
 • vie používať odborný jazyk, má základné teoretické poznatky z dejín filmu, tlače, rozhlasu a televízie, prostredníctvom ktorého komunikuje,
 • je schopný logicky uvažovať, ovláda terminológiu a gramotnosť podľa učebných osnov, je schopný analyzovať a interpretovať informácie sprostredkované médiami a prehodnotiť ich účinok na seba, na diváka, poslucháča,
 • má prehľad o historickom vývoji médií, je schopný samostatne získavať, spracovať a vyhodnotiť informácie,
 • ovláda techniku umeleckej tvorby (alebo interpretácie) na vekovo primeranej úrovni v súlade s učebnými osnovami a individuálnymi dispozíciami,
 • dokáže tvoriť pre tlačové, internetové, rozhlasové a televízne médiá,
 • absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení tvorivých problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať,
 • je schopný pracovať v tíme, vie sa aktívne podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj v oblasti masmédií, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný v práci uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a tvorivú iniciatívu,
 • pozná technologické princípy činnosti a obsluhu audiovizuálnych zariadení a systémov a problematiku technického spracovania programového materiálu,
 • v oblasti programovej tvorby pozná súčasné umelecké smery v kinematografii i televízii a pozná hlavné zásady umelecko-tvorivej činnosti,
 • je pripravený na ďalšie štúdium, najmä v študovanom a v príbuzných študijných odboroch.

Absolvent II. stupňa základného štúdia:

 • má vybudované základné zručnosti tak, aby vedel vytvoriť zložitejšie audiovizuálne dielo, spĺňajúce kritériá kladené na kvalitu tvorivého diela,
 • má nadobudnuté zručnosti z oblasti dramaturgickej, obrazovej, strihovej a zvukovej, redaktorskej či moderátorskej,
 • je schopný vystupovať pred kamerou,
 • vie prezentovať text mimo obrazu i pred kamerou, kratšieho i väčšieho rozsahu,
 • chápe pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať, využívať médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie,
 • je schopný analýzy a kritického postoja k mediálnym produktom.

Odbor je vhodný aj na prípravu na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy filmového a masmediálneho zamerania, ako aj ďalších príbuzných odborov.