Občianske združenie HARMÓNIA

Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo pri Základnej umeleckej škole v Bernolákove, podporuje aktivity žiakov ZUŠ Bernolákovo.

Finančne prispievame na modernizáciu učebných priestorov školy:

 • špeciálna podlaha pre tanečníkov – baletizol
 • mikroportové zostavy a ozvučovacia aparatúra pre literárno- dramatický odbor
 • policová a regálová sústava a veľkoobjemový úložný priestor pre výtvarný odbor
 • klavírne krídlo, pianíno, violončelo
 • nahrávacie štúdio a  špeciálne vybavenie pre triedu bicích nástrojov pre hudobný odbor
 • zabezpečujeme videozáznamy a ozvučenie všetkých verejných školských podujatí
 • hradíme účastnícke poplatky žiakov a pedagógov na všetky súťaže a súťažné prehliadky
 • pre najšikovnejších a najusilovnejších  žiakov organizujeme výlety na baletné a divadelné predstavenia.
 • pomáhame pri organizácii verejných koncertných , tanečných a divadelných podujatí a výstav výtvarného odboru
   

Naše údaje
Obchodné meno: Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Školská 1, 900 27 Bernolákovo
IČO: 42137063
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech žiakov.

 
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Výška príspevku za dieťa v Základnej umeleckej škole Bernolákovo sa schvaľuje na prvom plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, spravidla v septembri.
Poplatok za 1 dieťa – 20 € ročne
Poplatok za ďalšie dieťa  - 5 € ročne
Poplatok za ďalší umelecký odbor  - 5 € ročne
Rodič môže poskytnúť škole aj ďalšie finančné prostriedky formou daru.
Horeuvedené finančné prostriedky uhrádza rodič v hotovosti triednemu učiteľovi, ktorý ich následne zasiela  pokladníkovi OZ.

Výbor OZ Harmónia

Predseda: Katarína Veinhardtová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pokladník: PharmDr. Katarína Tomová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kontrolór: Mgr. Katarína Sekerková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zapisovateľ: Ing. Andrea Hudáková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Člen: Ing. Martina Brunel - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poplatky a školné

Prípravné štúdium

 • individuálne vyučovanie 14 € na mesiac
 • kolektívne vyučovanie 9 € na mesiac

Základné štúdium - kolektívne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov

 • výtvarný odbor 7 € na mesiac
 • tanečný odbor 9 € na mesiac
 • literárno-dramatický 9 € na mesiac

Základné štúdium - individuálne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov

 • hudobný odbor 14 € na mesiac
 • vedľajší nástroj 7 € na mesiac

Dospelá osoba nad 25 rokov prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ

 • individuálne vyučovanie 84 € na mesiac
 • kolektívne vyučovanie sumou 56 € na mesiac

Príspevok sa uhrádza nasledovne:

1. september - december
2. január - jún

 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa znižuje sa úhrada na 50% sumy v príslušnom odbore.
 • Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o rozdelenie platby alebo o úhradu školného formou mesačných splátok. Po neuhradení poplatku za školné za predchádzajúce tri mesiace bude žiak na základe rozhodnutia riaditeľa školy zo štúdia vylúčený.
 • Vedľajší ( obligátny ) nástroj majú žiaci študujúci spev povinný a nespoplatnený v rámci individuálnych učebných plánov, ostatným žiakom povoľuje obligátny nástroj riaditeľ školy iba v prípade dlhodobých výborných študijných výsledkov na nástroji hlavnom.

Od školského roka 2015/2016 informuje ZUŠ rodičov o platbách cez elektronický systém iZUŠ. Každý žiak má pridelený samostatný variabilný symbol a poplatky sa uhrádzajú na novovytvorený samostatný účet školy. Najvhodnejšie sú úhrady prostredníctvom internetbankingu, ale poplatok je možné uhradiť aj poštovou poukážkou.

Rada školy

Predseda rady školy:
Ing. Rastislav Požár - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Členovia:
Ing. Alexander Molnár - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Mgr. Emília Steinhübelová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
Andrej Kováč DiS.art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Marianna Rajecová - zástupca rodičov žiakov školy
Ing. Martina Brunel -  zástupca rodičov žiakov školy
Ing. Štefan Danko - zást. za inú právnickú osobu podieľajúcej sa na výchove a vzdelávaní